SIM SMS
SIM SMS

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka (not for profit) realizująca budownictwo społeczne. To program dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

SIM SMS jest spółką zawiązaną w dniu 30 kwietnia 2021r. aktem notarialnym Rep."A" Nr 3017/2021 przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz 8 gmin województw świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego:

O programie.


Korzyści z bycia najemcą SIM to:

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym, dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – od 10% do maksymalnie 30%;
 • bezzwrotnemu wsparcie samorządów z Funduszu Dopłat, pokrywające do 35% kosztów inwestycji

X

Inwestycje.


Planowana jest realizacja siedmiu zadań:

 1. Gmina Jędrzejów.
  Budowa budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 466, 467, 468, 469  i 471 obręb 0004 Jędrzejów 4, jednostka ewidencyjna 260202_4 Jędrzejów - miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę sześciu segmentów jednorodzinnych (jeden bliźniak), jeden budynek szeregowy – 4 lub 3 segmentowy na działkach o nr ewid. 466, 467, 468, 469.
  • Budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji na działce o nr ewid. 471.
 2. Gmina Klucze.
  Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. 81/16 i 81/18 obręb 121204_2.0006 Jaroszowiec, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się łącznie z 62 mieszkań o zakładanej średniej powierzchni 52 m2.
 3. Gmina Końskie.
  Budowa budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 975/137 i 6265/5 obręb 260503_4.0002 obręb 2, jednostka ewidencyjna 260503_4 Końskie - miasto, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się łącznie z około 80 mieszkań. Budynki podpiwniczone do 5 kondygnacji o powierzchni użytkowej mieszkań w jednym budynku około 1100 m2.
 4. Gmina Małogoszcz.
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. 2629/117 obręb 0001 Małogoszcz 1, jednostka ewidencyjna 260203_4 Małogoszcz - miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się łącznie z 28 mieszkań.
 5. Gmina Połaniec.
  Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Połaniec - miasto, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się łącznie z około 229 mieszkań.
 6. Gmina Sędziszów.
  Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid.: 2/66  i 2/63 obręb 0001 Sędziszów 1, jednostka ewidencyjna 260206_4 Sędziszów – miasto oraz nr 646/6 obręb 0002 Sędziszów 2, jednostka ewidencyjna 260206_4  Sędziszów - miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 kondygnacyjnego) na działkach o nr ewid.: 2/66 i 2/63 obręb 0001 Sędziszów 1, jednostka ewidencyjna 260206_4 Sędziszów – miasto, składającego się łącznie z około 35 mieszkań o zakładanej średniej powierzchni 52 m2, w tym minimum 5 mieszkań o powierzchni około 70 m2.
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacyjnego) na działce o nr ewid. 646/6 obręb 0002 Sędziszów 2, jednostka ewidencyjna 260206_4 Sędziszów – miasto, składającego się łącznie z ok. 36 mieszkań o zakładanej średniej powierzchni 52 m2, w tym minimum 5 mieszkań o powierzchni około 70 m2.
 7. Gmina Staszów.
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ewid. 5921/60 i 5921/62 obręb 0001 Staszów, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów - miasto, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, wraz z niezbędną infrastrukturą, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzyklatkowego (4 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) składającego się łącznie z 28 mieszkań o zakładanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1297,01 m2 wraz z garażem podziemnym na 12 miejsc oraz 16 miejscami postojowymi naziemnymi.
 8. Gmina Zawiercie.
  Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid.  200/39, 200/165, 200/398 i 200/400 obręb 241602_1.0005 Kromołów, jednostka  ewidencyjna 241602_1 Miasto Zawiercie, powiat Zawiercie, województwo  śląskie, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz  uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, obejmująca:
  • Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (6 kondygnacyjnych) na działce o nr ewid. gruntu 200/398, składających się łącznie z 74 mieszkań o zakładanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3786,00 m2.
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (6 kondygnacyjnego) na działce o nr ewid. gruntu 200/400, składającego się łącznie z 40 mieszkań o zakładanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2070,00 m2.
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacyjnego) na działce o nr ewid. gruntu 200/165, składającego się łącznie z 16 mieszkań o zakładanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 884,00 m2.
  • Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacyjnego) na działce o nr ewid. gruntu 200/39, składającego się łącznie z 15 mieszkań o zakładanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 804,00 m2.

Zarząd i Rada Nadzorcza.


Zarząd

Przemysław

Cielecki

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Joanna

Zienkiewicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł

Basiński

członek Rady Nadzorczej

Magdalena

Szwarc-Gajda

członek Rady Nadzorczej

Daniel

Hickiewicz

członek Rady Nadzorczej

Jolanta

Kolińska

członek Rady Nadzorczej

Mariusz Tomasz

Poros

członek Rady Nadzorczej

Aleksandra

Jadach-Sepioło

członek Rady Nadzorczej

Anna

Stawecka

członek Rady Nadzorczej

Jakub

Wieliński

członek Rady Nadzorczej

Wiesław

Zagała

członek Rady Nadzorczej

Przetargi/Oferty


14.05.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie (adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 15) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906265, o numerze NIP: 656-234-34-06, kapitał zakładowy 65 262 900,00 zł w całości wpłacony zaprasza do złożenia oferty na:
Opracowanie metodyki rozliczania rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
a) metodyki rozliczania rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym – udzielonej oraz przewidzianej do udzielenia Spółce,
b) metodyki realizacji rozliczeń rocznych rekompensaty oraz rozliczenia całkowitego rekompensaty,
c) przykładowego obliczenia proporcjonalności rekompensaty w całkowitym okresie powierzenia dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych Spółki (w oparciu o uzgodnione dane dotyczące montażu finansowego oraz prognozowanych przepływów finansowych).
Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.
2) Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie opracowania przedmiotu zamówienia dla jednej wybranej inwestycji
UWAGA:
Informacje na nasz temat Spółki można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną, pod adresem:
e-mail: biuro@simsms.pl oraz przemyslaw.cielecki1979@gmail.com
telefon: 501-551-382
4. Termin realizacji zamówienia:
30.07.2024 r.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty w formie mailowej z adnotacją „Oferta modele rekompensaty” należy składać na adres e-mail: biuro@simsms.pl
Do dnia 23.05.2024 r.
Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
6. Oferowana cena za wykonanie całości zamówienia – waga 100%.
7. Warunki płatności: Zaplata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od skutecznego dostarczenia faktury do siedziby Spółki. Podstawą do wystawienia faktury będzie przedłożenie kompletu zamówienia.
8. Termin związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.

04.12.2023

Protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego:
w celu udzielenia zamówienia na PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA

Szczegóły w załączonym dokumencie:

27.09.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

17.07.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie kampanii bilbordowej i kampanii w mediach społecznościowych promujących program społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie powiatu olkuskiego, województwo małopolskie.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

17.07.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie kampanii bilbordowej i kampanii w mediach społecznościowych promujących program społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie powiatu koneckiego, województwo świętokrzyskie.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

08.05.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie kampanii bilbordowej i kampanii w mediach społecznościowych promujących program społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie powiatu jędrzejowskiego i staszowskiego, województwo świętokrzyskie.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

22.03.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 w terminie do 30.03.2023 r., za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 w terminie do 30.03.2024 r oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

10.03.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 w terminie do 30.03.2023 r., za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 w terminie do 30.03.2024 r oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

19.01.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 w terminie do 30.03.2023 r., za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 w terminie do 30.03.2024 r oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

21.03.2022

Zamawiający niniejszym prostuje omyłkę w treści pkt. 6 zaproszenia do udziału w rozeznaniu cenowym z dnia 15.03.2022 r., wg poniższego:
ZAMIAST:
„6. Miejsce i termin złożenia oferty: propozycję oferty należy przesłać drogą elektroniczną na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia na adres: biuro@simsms.pl w nieprzekraczającym terminie do 15.03.2022 r.".
WINNO BYĆ:
„6. Miejsce i termin złożenia oferty: propozycję oferty należy przesłać drogą elektroniczną na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia na adres: biuro@simsms.pl w nieprzekraczającym terminie do 28.03.2022 r.".
Pozostałe warunki zaproszenia pozostają bez zmian.

18.03.2022

Działając w imieniu Spółki SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Adolfa Dygasińskiego 126, zapraszam do złożenia propozycji oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych do wybudowania w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2224).

Przemysław Cielecki
SIM SMS Sp. z o.o.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

oraz do pobrania po kliknięciu w poniższy link https://blcl.me/a0930a690

Zamówienia publiczne


19.10.2023

Numer postepowania: SIM.271.2.2023

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁ
dotyczącego opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Działkowców w Połańcu.
(data publikacji 20.10.2023)

Do pobrania:
Protokół wyboru wykonawcy (pdf)

06.10.2023

Numer postepowania: SIM.271.2.2023

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE znak: SIM.271.2.2023 z 26.09.2023 r.
dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Działkowców w Połańcu.
(data publikacji 10.10.2023)

Do pobrania:
Protokół z otwarcia ofert (doc)

26.09.2023

Numer postepowania: SIM.271.2.2023

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 130 000 zł, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz przejrzystości niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Działkowców w Połańcu.

Do pobrania:
Zapytanie cenowe (doc)
Koncepcja zagospodarowania terenu - Sieć drogowa z uzbrojeniem (pdf)
Plan zagospodarowania terenu (pdf)
Analiza chłonności ul.Działkowców (pdf)
Wypis i wyrys dz.8622 (pdf)
Uchwała Nr XLIX/308/2017 (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (doc)
Załącznik nr 2 - Wzór umowy (doc)
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis i wytyczne (doc)

09.06.2022

Numer postepowania: SIM.271.1.2022

Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej ofery:
w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę dla CZĘĆI I, II, III, IV, V, VI i VII przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa

Pełna treść informacji (pdf)

10.05.2022

Numer postepowania: SIM.271.1.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. Budowa budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie siedmiu gmin będących wspólnikami Spółki

Informacje szczegółowe, dokumenty oraz składanie ofert: https://simsms.ezamawiajacy.pl

Aktualności


Burmistrz Miasta Jędrzejowa Zarządzeniem Nr 50/2024 z dnia 14 lutego 2024r. ogłasza nabór wniosków celem ustalenia listy najemców, z którymi zostaną zawarte w późniejszym terminie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Jędrzejowie budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie od dnia 4 marca 2024r. do dnia 29 marca 2024r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – inwestycja SIM SMS Sp. z o.o.” Wszelkie informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem www.jedrzejow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.jedrzejow.eobip.pl w zakładce SIM SMS.


Burmistrz Sędziszowa informuje, że od dnia 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych zlokalizowanych w Sędziszowie przy ulicy Gniewięcińskiej i ulicy Spółdzielczej, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie. Planowana inwestycja obejmie budowę 71 lokali mieszkalnych, 1 - 4 pokojowych w systemie „pod klucz”, aby przyszli mieszkańcy mogli od razu w nich zamieszkać.

wiecej informacji w BIP UM Sędziszów


Podsumowanie wyników „Ankiety – preferencje mieszkaniowe” przyszłych najemców SIM SMS.

W związku z podjętymi inicjatywami budowy osiedli w ramach spółki SIM SMS i chęcią dopasowania oferty mieszkaniowej do potrzeb zarówno naszych mieszkańców, jak i osób, które zamierzają z tymi miejscami związać swoją przyszłość, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM SMS zaproponowała wszystkim zainteresowanym udział w badaniu ankietowym.
Ankiety badające opinie i preferencje przyszłych najemców były aktywne przez 21 dni. Aby wziąć udział w ankietach i wyrazić swoją opinię w danej kwestii wystarczyło odwiedzić stronę internetową i kliknąć w udostępniony link do ankiety. Informacja była publikowana również w mediach społecznościowych co miało na celu dotarcie z ankietą do szerokiego kręgu odbiorców. Ankieta składała się z 16 pytań dotyczących kilku obszarów związanych z preferencjami mieszkaniowymi.

RODO - Klauzula informacyjna.


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO": informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów, KRS 906265, NIP 6562343406 e-mail: biuro@simsms.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
  • zawarcia i realizacji zadań statutowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

Kontakt.


SIM SMS Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie

ul. Reymonta 15
28-300 Jędrzejów

NIP 6562343406

REGON 388865699

KRS 0000906265

biuro@simsms.pl

+48 608 439 328

SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Reymonta 15, 28-300 Jędrzejów, KRS: 0000906265 REGON: 388865699, NIP: 6562343406, kapitał zakładowy 24 281 450,00 zł.

Powered by w3.css